Vzdělávání sester:

IN LINE COMMUNICATIONS s.r.o.
Velkopavlovická 10
628 00 Brno
IČ: 25343289
DIČ: CZ25343289

Tel.: 544 216 210
Fax: 544 231 066

E-mail: konference@vzdelavanisester.cz
Web: www.vzdelavanisester.cz

Zajímá Vás spíše víkendové pobyty, e-learning, případně angličtina?

zpět na ROZCESTNÍK

V případě jakýchkoliv problémů v době konání konferencí volejte mobil 733660835.


Naši partneřiZásady zpracování osobních údajů

Ve společnosti IN LINE COMMUNICATIONS, s.r.o., se sídlem v Brně, Velkopavlovickáí 10, 628 00, IČO: 25343289, DIČ: CZ25343289, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 27444 (dále též jen „Společnost“, „ILC“) věnujeme ochraně osobních údajů pozornost. V souladu s nařízením (EU) 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů (dále též jen „nařízení“ nebo „GDPR“) vydáváme tyto Zásady zpracování osobních údajů (dále jen „Zásady“).

Účelem tohoto dokumentu je především poskytnout informace o tom, jaké osobní údaje ILC jako správce zpracovává o fyzických osobách při podnikatelské činnosti, jakým způsobem, k jakým účelům a jak dlouho, komu a z jakého důvodu je může předat, a rovněž informovat o tom, jaká práva fyzickým osobám v souvislosti se zpracováním jejich osobních údajů náleží.

Tyto Zásady se týkají zpracování osobních údajů:
 • našich zákazníků a uživatelů služeb
 • zástupců těchto zákazníků či kontaktních osob zákazníků (uživatelů)
 • zájemců o naše služby či zboží
 • osob, kterým zasíláme obchodní sdělení
 • návštěvníků našich webových stránek
I. SPRÁVCE OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Správcem osobních údajů je firma:
IN LINE COMMUNICATIONS, s.r.o.
Velkopavlovická 10
628 00 Brno
T: ++ 420 544  216 210
F: ++ 420 544  231 066
sladkova@inline.cz
www.inline.cz

  IČO: 25343289
DIČ: CZ25343289
Krajský soud v Brně, oddíl C, vložka 27444
číslo účtu: pro konference: 2700066341/2010 FIO banka
pro e-learning: 2300063096/2010 FIO banka
slovenský účet: 2100125301/8330 FIO banka

Kontaktní údaje, kam můžete směřovat své dotazy a požadavky ohledně zpracování osobních údajů:
PhDr. Jana Sládková, MBA
poštovní adresa: Velkopavlovická 10, 628 00 Brno
e-mail: info@inline.cz
telefon: +420 733 660 835

II. KATEGORIE OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Osobním údajem je jakákoli informace, která se vztahuje k fyzické osobě, kterou je Společnost schopná identifikovat.

V souvislosti s podnikáním Společnost nakládá s následujícími typy (kategoriemi) osobních údajů:
 • 1. IDENTIFIKAČNÍ A KONTAKTNÍ ÚDAJE PRO SMLUVNÍ VZTAHY
  Takové údaje jsou nutné pro uzavření a plnění smlouvy mezi Společností a vámi nebo jednání o takové smlouvě. Jedná se zejména o váš akademický titul, jméno a příjmení, název, obchodní firmu, datum narození, IČO, DIČ, adresa trvalého pobytu, adresa sídla nebo místa podnikání, podpis apod. Jde i o akademický titul, jméno a příjmení, funkci a podpis vašich zástupců či pověřených osob.

  Kontaktní údaje zpracováváme proto, abychom Vás mohli v případě potřeby v souvislosti se smlouvou kontaktovat, jedná se zejména o telefonní číslo a e-mail váš a vašich zástupců či pověřených osob.
 • 2. ÚDAJE O ZBOŽÍ A SLUŽBÁCH A DODACÍ ÚDAJE
  Zpracováváme údaje o tom, jaké služby či zboží si u nás objednáváte a adresu, kam má být zboží doručeno.
 • 3. PLATEBNÍ ÚDAJE
  Zpracováváme číslo vašeho bankovního účtu a údaje z vaší platební karty, abychom mohli identifikovat vaše platby.
 • 4. FAKTURAČNÍ ÚDAJE
  Zpracováváme údaje, jako jsou vaše jméno a příjmení, fakturační adresa, údaje o zakoupení zboží či služby a jejich ceně, nezbytné proto, abychom vám mohli vystavit vyúčtování za zboží či služby a mohli splnit povinnost vést účetnictví, jak nám ukládá zákon.
 • 5. ÚDAJE Z KOMUNIKACE MEZI SPOLEČNOSTÍ A ZÁKAZNÍKEM
  Tyto údaje vznikají při komunikaci související s poskytováním služeb a zboží mezi Společností a zákazníkem. Jedná se o zápisy osobní komunikace se zákazníkem, písemnou a elektronickou komunikaci se zákazníkem a záznamy telefonických hovorů.
 • 6. ÚDAJE ZÍSKANÉ PŘI REGISTRACI NA WEBOVÝCH STRÁNKÁCH
  Jde o údaje, které zadáte při registraci na našich webových stránkách, jako je akademický titul, jméno a příjmení, název, obchodní firma, datum narození, IČO, DIČ, adresa trvalého pobytu, adresa sídla nebo místa podnikání.
 • 7. DATABÁZE ZÁKAZNÍKŮ A DODAVATELŮ
  Pokud jsme již s někým navázali obchodní kontakt, uchováváme v naší databázi jeho identifikační a kontaktní údaje, jako je akademický titul, jméno a příjmení, název, obchodní firmu, IČO, adresa trvalého pobytu, adresa sídla nebo místa podnikání, telefonní číslo a e-mail. Tyto údaje využíváme ke komunikaci, plnění smluv, uzavírání smluv nových, řešení reklamací ap.
 • 8. ÚDAJE PRO MARKETINGOVÉ ÚČELY
  Pro marketingové účely využíváme databázi našich stávajících zákazníků, jakož i seznam osob, které se našimi zákazníky teprve mohou stát. V tomto seznamu máme jejich akademický titul, jméno a příjmení, název, obchodní firmu, IČO, adresu trvalého pobytu, adresu sídla nebo místa podnikání, telefonní číslo a e-mail. Obchodní sdělení rozesíláme formou listinné korespondence, emailu, internetu a sociálních sítí. Pokud jde o zasílání obchodních sdělení elektronickou poštou stávajícím zákazníkům Společnosti o stejných nebo obdobných výrobcích či službách Společnosti, jde o použití osobních údajů, k němuž není nutný Váš souhlas. V ostatních případech jsou tyto údaje používány na základě vašeho souhlasu se zasíláním obchodních sdělení.
 • 9. ÚDAJE PO JEDNÁNÍ O PRACOVNÍ SMLOUVĚ
  Pokud se rozhodnete ucházet se u nás o zaměstnání, budeme potřebovat po dobu jednání o uzavření pracovní či jiné pracovněprávní smlouvy vaše identifikační a kontaktní údaje, jakož i údaje o vašem vzdělání, schopnostech a dovednostech a dosavadní praxi, které nám předáte formou životopisu a motivačního dopisu.
III. ÚČEL A PRÁVNÍ ZÁKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ

Vaše údaje zpracováváme pouze v rozsahu nezbytném pro příslušný účel – např. abychom mohli dodat zboží nebo poskytovat službu. Jsou to i případy, kdy sjednáváme novou smlouvu. Povinnost zpracovávat vaše údaje nám stanoví i řada právních předpisů, např. zákon o účetnictví, o DPH, o daních z příjmů atp.

Rozsah zpracovávaných údajů závisí na účelu zpracování. Pro některé účely je možné zpracovávat údaje přímo na základě smlouvy, oprávněného zájmu Společnosti nebo na základě zákona, pro jiné pouze na základě vašeho souhlasu. Ke zpracování osobních údajů z důvodu plnění smlouvy, plnění zákonných povinností a z důvodu oprávněných zájmů Společnosti váš souhlas není potřeba. Osobní údaje pro tyto činnosti jsou zpracovány v rozsahu nutném pro naplnění těchto účelů a po dobu nutnou k jejich dosažení.

Jedná se zejména o tyto účely a právní základy zpracování rozdělené dle jednotlivých kategorií osobních údajů:

Kategorie osobních údajů Účel Právní základ zpracování
1. Identifikační a kontaktní údaje pro smluvní vztahy jednání o uzavření smlouvy zpracování je nezbytné pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na žádost tohoto subjektu údajů
1. Identifikační a kontaktní údaje pro smluvní vztahy plnění uzavřené smlouvy – dodání zboží, poskytování služeb, řešení reklamací, fakturace zpracování je nezbytné pro splnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je subjekt údajů
2. Údaje o zboží a službách a dodací údaje plnění uzavřené smlouvy – dodání zboží, poskytování služeb, řešení reklamací, fakturace zpracování je nezbytné pro splnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je subjekt údajů
3. Platební údaje plnění uzavřené smlouvy – dodání zboží, poskytování služeb, řešení reklamací, fakturace zpracování je nezbytné pro splnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je subjekt údajů
4. Fakturační údaje plnění uzavřené smlouvy – dodání zboží, poskytování služeb, řešení reklamací, fakturace zpracování je nezbytné pro splnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je subjekt údajů
3. Platební údaje identifikace a prokázání původu plateb zpracování je nezbytné pro účely oprávněných zájmů Společnosti a pro splnění právní povinnosti, která se na Společnost vztahuje – povinnost vést účetnictví. Zásah do práv subjektu údajů je přiměřený danému účelu. Bez uvedených osobních údajů by Společnost nebyla schopna vykonávat podnikatelskou činnost v souladu s právním řádem a subjekt údajů (zákazník) by nemohl obdržet od Společnosti zboží či službu.
4. Fakturační údaje vystavení účetního či daňového dokladu, vedení účetnictví, placení daní zpracování je nezbytné pro splnění právní povinnosti, která se na Společnost vztahuje – povinnost vést účetnictví, povinnost platit daně
8. Údaje pro marketingové účely zasílání obchodních sdělení elektronickou poštou stávajícím zákazníkům Společnosti o stejných nebo obdobných výrobcích či službách Společnosti ochrana oprávněných zájmů Společnosti: oprávněný zájem Společnosti je potvrzen tím, že toto použití údajů je povoleno ustanovením článku 16 odst. 2 NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY o respektování soukromého života a ochraně osobních údajů v elektronických komunikacích
8. Údaje pro marketingové účely jiný než výše uvedený marketing výrobků nebo služeb telemarketing subjekt údajů udělil souhlas se zpracováním svých osobních údajů pro jeden či více konkrétních účelů
1. Identifikační a kontaktní údaje pro smluvní vztahy vymáhání pohledávek, obrana proti nárokům jiných osob ochrana oprávněných zájmů Společnosti Zásah do práv subjektu údajů je přiměřený danému účelu. Bez uvedených osobních údajů a jejich předání např. právnímu zástupci a soudu by Společnost nebyla schopna uplatnit své nároky či se bránit žalobám a nárokům jiných osob.
2. Údaje o zboží a službách a dodací údaje vymáhání pohledávek, obrana proti nárokům jiných osob ochrana oprávněných zájmů Společnosti Zásah do práv subjektu údajů je přiměřený danému účelu. Bez uvedených osobních údajů a jejich předání např. právnímu zástupci a soudu by Společnost nebyla schopna uplatnit své nároky či se bránit žalobám a nárokům jiných osob.
3. Platební údaje vymáhání pohledávek, obrana proti nárokům jiných osob ochrana oprávněných zájmů Společnosti Zásah do práv subjektu údajů je přiměřený danému účelu. Bez uvedených osobních údajů a jejich předání např. právnímu zástupci a soudu by Společnost nebyla schopna uplatnit své nároky či se bránit žalobám a nárokům jiných osob.
4. Fakturační údaje vymáhání pohledávek, obrana proti nárokům jiných osob ochrana oprávněných zájmů Společnosti Zásah do práv subjektu údajů je přiměřený danému účelu. Bez uvedených osobních údajů a jejich předání např. právnímu zástupci a soudu by Společnost nebyla schopna uplatnit své nároky či se bránit žalobám a nárokům jiných osob.
5. Údaje z komunikace mezi Společností a zákazníkem vymáhání pohledávek, obrana proti nárokům jiných osob ochrana oprávněných zájmů Společnosti Zásah do práv subjektu údajů je přiměřený danému účelu. Bez uvedených osobních údajů a jejich předání např. právnímu zástupci a soudu by Společnost nebyla schopna uplatnit své nároky či se bránit žalobám a nárokům jiných osob.
8. Údaje pro marketingové účely jiný než výše uvedený marketing výrobků nebo služeb telemarketing subjekt údajů udělil souhlas se zpracováním svých osobních údajů pro jeden či více konkrétních účelů
6. Údaje získané při registraci na webových stránkách užívání webových stránek Společnosti – registrace umožňuje snazší používání eshopu zpracování je nezbytné pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na žádost tohoto subjektu údajů
7. Databáze zákazníků a dodavatelů komunikace, plnění smluv, uzavírání smluv nových, řešení reklamací a servisu ochrana oprávněných zájmů Společnosti Zásah do práv subjektu údajů je přiměřený danému účelu. Bez uvedených osobních údajů by Společnost nebyla schopna vykonávat podnikatelskou činnost a subjekt údajů by nemohl obdržet dosáhnout řešení reklamací ap.


IV. DOBA ZPRACOVÁNÍ A ULOŽENÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Vaše údaje používáme a uchováváme pouze po nezbytně nutnou dobu, kterou nám ukládají právní předpisy, nebo je potřebujeme k ochraně našich práv.
Obecně, základní údaje a údaje o produktech a službách jsme povinni uchovávat na základě platných zákonů, např. zákona o účetnictví nebo daňových zákonů. Např. faktury se uchovávají 10 let od jejich vystavení. Z důvodu nutnosti doložit právní důvod pro vystavení faktur jsou po dobu 10 let ode dne ukončení smlouvy archivovány i smlouvy.

Po dobu 3 - 5 let uchováváme údaje z důvodu našich oprávněných zájmů, zejména pro případ, že bychom museli předkládat důkazy v soudním sporu, a to s ohledem na promlčecí lhůty podle současného občanského zákoníku.

Pokud používáme údaje na základě vašeho souhlasu, činíme tak pouze po dobu, po kterou tento souhlas trvá, nemáme-li poté jiný zákonný důvod.

Konkrétní doby zpracování jednotlivých kategorií osobních údajů pro jednotlivé účely obsahuje níže uvedená tabulka.

Kategorie osobních údajů Účel Doba zpracování - uchovávání
1. Identifikační a kontaktní údaje pro smluvní vztahy jednání o uzavření smlouvy zpracování je nezbytné pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na žádost tohoto subjektu údajů
1. Identifikační a kontaktní údaje pro smluvní vztahy jednání o uzavření smlouvy 3 roky od konce jednání o smlouvě
1. Identifikační a kontaktní údaje pro smluvní vztahy plnění uzavřené smlouvy – dodání zboží, poskytování služeb, řešení reklamací, fakturace 10 let od konce účetního období, kterého se dokument obsahující osobní údaje týká 7 let certifikáty a prezenční listiny z akcí
2. Údaje o zboží a službách a dodací údaje plnění uzavřené smlouvy – dodání zboží, poskytování služeb, řešení reklamací, fakturace 10 let od konce účetního období, kterého se dokument obsahující osobní údaje týká 7 let certifikáty a prezenční listiny z akcí
3. Platební údaje plnění uzavřené smlouvy – dodání zboží, poskytování služeb, řešení reklamací, fakturace 10 let od konce účetního období, kterého se dokument obsahující osobní údaje týká 7 let certifikáty a prezenční listiny z akcí
4. Fakturační údaje plnění uzavřené smlouvy – dodání zboží, poskytování služeb, řešení reklamací, fakturace 10 let od konce účetního období, kterého se dokument obsahující osobní údaje týká 7 let certifikáty a prezenční listiny z akcí
3. Platební údaje identifikace a prokázání původu plateb 10 let od konce účetního období, kterého se dokument obsahující osobní údaje týká
4. Fakturační údaje vystavení účetního či daňového dokladu, vedení účetnictví, placení daní 10 let od konce účetního období, kterého se dokument obsahující osobní údaje týká
8. Údaje pro marketingové účely zasílání obchodních sdělení elektronickou poštou stávajícím zákazníkům Společnosti o stejných nebo obdobných výrobcích či službách Společnosti 3 roky od posledního poskytnutí naší služby nebo zakoupení našeho zboží
8. Údaje pro marketingové účely jiný než výše uvedený marketing výrobků nebo služeb telemarketing po dobu, po kterou nám je souhlas platně udělen – standardně 3 roky samotný souhlas a změnu či odvolání souhlasu uchováváme z titulu našich oprávněných zájmů po celou dobu platnosti souhlasu a 5 let poté, co zanikl
1. Identifikační a kontaktní údaje pro smluvní vztahy vymáhání pohledávek, obrana proti nárokům jiných osob 10 let od konce účetního období, kterého se dokument obsahující osobní údaje týká. Pokud záruční lhůta nebo reklamační řízení je delší, uschovává Společnost doklady a údaje po dobu, po kterou tato lhůta běží nebo toto řízení trvá. Pokud se doklad vztahuje k nezaplacené pohledávce či nesplněnému závazku uschovává Společnost doklady a údaje do konce prvního účetního období následujícího po účetním období, v němž došlo k zaplacení pohledávky nebo ke splnění závazku.
2. Údaje o zboží a službách a dodací údaje vymáhání pohledávek, obrana proti nárokům jiných osob 10 let od konce účetního období, kterého se dokument obsahující osobní údaje týká. Pokud záruční lhůta nebo reklamační řízení je delší, uschovává Společnost doklady a údaje po dobu, po kterou tato lhůta běží nebo toto řízení trvá. Pokud se doklad vztahuje k nezaplacené pohledávce či nesplněnému závazku uschovává Společnost doklady a údaje do konce prvního účetního období následujícího po účetním období, v němž došlo k zaplacení pohledávky nebo ke splnění závazku.
3. Platební údaje vymáhání pohledávek, obrana proti nárokům jiných osob 10 let od konce účetního období, kterého se dokument obsahující osobní údaje týká. Pokud záruční lhůta nebo reklamační řízení je delší, uschovává Společnost doklady a údaje po dobu, po kterou tato lhůta běží nebo toto řízení trvá. Pokud se doklad vztahuje k nezaplacené pohledávce či nesplněnému závazku uschovává Společnost doklady a údaje do konce prvního účetního období následujícího po účetním období, v němž došlo k zaplacení pohledávky nebo ke splnění závazku.
4. Fakturační údaje vymáhání pohledávek, obrana proti nárokům jiných osob 10 let od konce účetního období, kterého se dokument obsahující osobní údaje týká. Pokud záruční lhůta nebo reklamační řízení je delší, uschovává Společnost doklady a údaje po dobu, po kterou tato lhůta běží nebo toto řízení trvá. Pokud se doklad vztahuje k nezaplacené pohledávce či nesplněnému závazku uschovává Společnost doklady a údaje do konce prvního účetního období následujícího po účetním období, v němž došlo k zaplacení pohledávky nebo ke splnění závazku.
5. Údaje z komunikace mezi Společností a zákazníkem vymáhání pohledávek, obrana proti nárokům jiných osob 10 let od konce účetního období, kterého se dokument obsahující osobní údaje týká. Pokud záruční lhůta nebo reklamační řízení je delší, uschovává Společnost doklady a údaje po dobu, po kterou tato lhůta běží nebo toto řízení trvá. Pokud se doklad vztahuje k nezaplacené pohledávce či nesplněnému závazku uschovává Společnost doklady a údaje do konce prvního účetního období následujícího po účetním období, v němž došlo k zaplacení pohledávky nebo ke splnění závazku.
9. Údaje po jednání o pracovní smlouvě nábor nových zaměstnanců do Společnosti po dobu jednání o pracovní smlouvě, dále pouze pokud o to uchazeč požádá
6. Údaje získané při registraci na webových stránkách užívání webových stránek Společnosti – registrace umožňuje snazší používání přihlášek a objednávek po dobu trvání registrace
7. Databáze zákazníků a dodavatelů komunikace, plnění smluv, uzavírání smluv nových, řešení reklamací a servisu 10 let od konce plnění smlouvy Pokud záruční lhůta nebo reklamační řízení je delší, uschovává Společnost údaje po dobu, po kterou tato lhůta běží nebo toto řízení trvá.


V. ZDROJE OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Zpracováváme údaje, které jsme od vás obdrželi, dále pak údaje z veřejně dostupných zdrojů a rejstříků, např. z živnostenského rejstříku i údaje od třetích stran.

VI. PŘÍJEMCI OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Společnost při plnění svých závazků a povinností ze smluv využívá odborné a specializované služby třetích osob. Pokud tito dodavatelé zpracovávají osobní údaje předané od Společnosti, mají postavení zpracovatelů osobních údajů a zpracovávají osobní údaje pouze na základě smlouvy a dle pokynů od Společnosti a nesmí je využít jinak.

Jde o:
 • dopravce
 • společnosti zabývající se správou a vymáháním dlužných pohledávek,
 • právní zástupce, notáře a exekutory
 • dodavatel internetové reklamy (společnost Google)
Zpracovateli jsou společnosti se sídlem jak na území České republiky, tak se sídlem v členském státě Evropské unie.

Nepředáváme vaše osobní údaje příjemcům či zpracovatelům mimo území Evropské unie.

Společnost v rámci plnění svých zákonných povinností předává osobní údaje též správním orgánům a úřadům stanoveným platnou legislativou, jelikož některé orgány veřejné správy a další organizace jsou oprávněny vyžádat si informace o vás. Jde zejména o soudy, Policii ČR, profesní zdravotnické asociace (ČAS, POUZP, NCONZO, Národní registr zdravotnických pracovníků), MPSV a jiné. Údaje poskytujeme výhradně jen tehdy, pokud oprávnění vyžádat si tyto údaje umožňuje zákon.

VI. ZPŮSOB ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Společnost zpracovává osobní údaje ručně (v papírové podobě – certifikáty, daňové a prezenční listiny) i automatizovaně prostřednictvím IT systémů (přehledy přihlášek a objednávek).

VII. INFORMACE O PRÁVECH SUBJEKTŮ TÝKAJÍCÍCH SE ÚDAJŮ V SOUVISLOSTI SE ZPRACOVÁNÍM

Vaše údaje zpracováváme transparentně, korektně a v souladu se zákonem. Máte právo na přístup ke svým údajům, na vysvětlení, jakož i další práva, pokud se domníváte, že zpracování není v pořádku.

Veškerá svá níže uvedená práva, námitky či požadavky ( s výjimkou práva podat stížnost u Úřadu na ochranu osobních údajů, které můžete uplatnit jen u něj) můžete uplatnit dopisem doručeným na adresu sídla Společnosti, e-mailem na adresu: info@inline.cz. Pokud uplatníte některé ze svých práv a my budeme mít důvodné pochybnosti o vaší totožnosti, můžeme požádat o poskytnutí dodatečných informací nezbytných k jejímu potvrzení.

V případě, že nějaké právo, žádost či námitku uplatníte, bude-li váš požadavek oprávněný, přijmeme jemu odpovídající opatření bezodkladně a nejpozději do jednoho měsíce od doručení vaší žádosti. Jinak vás budeme v téže lhůtě informovat o důvodech nepřijetí opatření a o možnosti podat stížnost u dozorového úřadu a žádat o soudní ochranu. Tuto lhůtu je možné v případě potřeby a s ohledem na složitost a počet žádostí prodloužit o další dva měsíce. Budeme vás v takovém případě informovat o jakémkoliv prodloužení do jednoho měsíce od obdržení žádosti spolu s důvody pro tento odklad.

Jestliže podáte žádost v elektronické formě, poskytneme vám informace rovněž v elektronické formě, je-li to možné, pokud nepožádáte o jiný způsob.

Informace a veškerá sdělení a úkony se poskytují a činí bezplatně. Jsou-li vaše žádosti zjevně nedůvodné nebo nepřiměřené, můžeme od vás požadovat přiměřený poplatek zohledňující administrativní náklady spojené s poskytnutím požadovaných informací nebo sdělení nebo s učiněním požadovaných úkonů nebo odmítnout žádosti vyhovět.

VAŠE PRÁVA:
 • 1. PRÁVO NA PŘÍSTUP K OSOBNÍM ÚDAJŮM

  Jestliže nás požádáte, obdržíte od nás potvrzení, zda zpracováváme vaše osobní údaje, a v kladném případě i:
  • kopii vašich osobních údajů, které máme,
  • informace o:
   • účelech, pro které je zpracováváme,
   • kategoriích zpracovávaných osobních údajů,
   • příjemcích, kterým vaše osobní údaje byly nebo budou zpřístupněny,
   • plánované době zpracování (uchovávání) vašich osobních údajů,
   • o existenci práva požadovat od nás opravu nebo výmaz vašich osobních údajů, omezení jejich zpracování nebo vznést námitku proti tomuto zpracování,
   • právu podat stížnost u dozorového úřadu,
   • o veškerých dostupných informacích o zdroji osobních údajů, pokud jsme je nezískali od vás,
   • skutečnosti, zda dochází k automatizovanému rozhodování, včetně profilování.,
 • 2. PRÁVO NA OPRAVU NEPŘESNÝCH ÚDAJŮ
  Máte právo upozornit nás na nepřesné, zastaralé nebo neúplné osobní údaje. V takovém případě je samozřejmě opravíme. Po dobu, než ověříme přesnost vašich údajů, omezíme jejich zpracování (viz bod 4. níže). S přihlédnutím k účelům, pro které jsou údaje zpracovávány, máte právo, abychom také doplnili neúplné údaje.
 • 3. PRÁVO VZNÉST NÁMITKU PROTI ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ
  Můžete kdykoli vznést námitku proti zpracování vašich osobních údajů, které používáme z důvodu našeho oprávněného zájmu. Dokud nebude ověřeno, že máme závažné oprávněné důvody pro zpracování vašich osobních údajů, jejich zpracování omezíme, ledaže by takové zpracování bylo nutné pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků. Pokud se ukáže, že důvody pro zpracování vašich osobních údajů nemáme, vaše osobní údaje vymažeme, ledaže budete požadovat jejich uchování. Můžete také kdykoli vznést námitku proti zpracování vašich osobních údajů, které zpracováváme z důvodu přímého marketingu, a my používání vašich údajů pro tyto účely ukončíme.
 • 4. PRÁVO NA OMEZENÍ ZPRACOVÁNÍ
  V některých případech jsme povinni omezit zpracování vašich osobních údajů. To znamená, že vaše osobní údaje u nás budou uloženy a my s nimi nebudeme jinak nakládat, ledaže nám k tomu dáte souhlas nebo je to nezbytné z důvodu určení, výkonu nebo obhajoby právních nároků nebo z důvodu ochrany práv jiné fyzické nebo právnické osoby.

  K omezení zpracování osobních údajů jsme povinni přistoupit, pokud:
  • Pokud budete popírat přesnost osobních údajů, a to na dobu potřebnou k tomu, abychom mohli přesnost osobních údajů ověřit;
  • Vyjde najevo, že zpracování vašich osobních údajů je protiprávní a vy odmítnete jejich výmaz a místo toho nás požádáte o omezení jejich použití;
  • My již vaše osobní údaje nebudeme nepotřebovat, ale vy nás požádáte, abychom si je ponechali pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků;
  • Vznesete námitky proti zpracování vašich osobních údajů pro účely našich oprávněných zájmů, dokud nebude ověřeno, zda naše oprávněné důvody pro zpracování vašich osobních údajů převažují nad vašimi oprávněnými důvody pro to, aby údaje byly vymazány.
 • 5. PRÁVO NA VÝMAZ
  Máte právo na výmaz osobních údajů, které se vás týkají, pokud:
  • vaše osobní údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány;
  • odvoláte souhlas, na jehož základě byly údaje zpracovávány, a neexistuje žádný další právní důvod pro zpracování;
  • vznesete námitky proti zpracování vašich osobních údajů pro účely našich oprávněných zájmů a vyjde najevo, že naše důvody pro zpracování nejsou závažné;
  • vznesete námitky proti zpracování osobních údajů pro přímý marketing;
  • osobní údaje byly námi zpracovány protiprávně;
  • osobní údaje musí být vymazány ke splnění právní povinnosti, kterou nám právo ukládá;
  • osobní údaje byly shromážděny v souvislosti s nabídkou služeb informační společnosti dítěti.
  Upozorňujeme však, že jsou případy, kdy povinnost vymazat vaše osobní údaje (i když je splněna některá shora uvedená podmínka) nemáme, například pokud údaj potřebujeme pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků.
 • 6. PRÁVO NA PŘENOSITELNOST OSOBNÍCH ÚDAJŮ
  Jestliže vaše osobní údaje zpracováváme automatizovaně (tj. pomocí výpočetní techniky) na základě smlouvy nebo vašeho souhlasu a požádáte nás o to, předáme vám vaše osobní údaje, které jste nám poskytli, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu. Pokud budete chtít, předáme tyto údaje přímo jinému správci, kterého určíte, je-li to technicky proveditelné. V případě, že by výkonem tohoto práva mohlo dojít k nepříznivému dotčení práv a svobod třetích osob, nelze žádosti vyhovět.
 • 7. PRÁVO NA ODVOLÁNÍ SOUHLASU SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ
  V případech, kdy ke zpracování vašich údajů potřebujeme váš souhlas, jste oprávněni tento souhlas kdykoli odvolat. Odvolání souhlasu nemá vliv na zpracování vašich údajů po dobu, co byl tento souhlas vámi platně udělen, ani na zpracování vašich údajů z jiných právních důvodů, pokud se aplikují (např. dodržování právních povinností nebo pro účely našich oprávněných zájmů).
 • 8. AUTOMATIZOVANÉ INDIVIDUÁLNÍ ROZHODOVÁNÍ VČETNĚ PROFILOVÁNÍ
  Máte právo nebýt předmětem žádného rozhodnutí založeného výhradně na automatizovaném zpracování, včetně profilování, které by pro vás mělo právní účinky nebo se vás obdobným způsobem významně dotklo. Společnost neprovádí automatizované rozhodování bez vlivu lidského posouzení s právními účinky pro subjekty údajů.
 • 9. PRÁVO OBRÁTIT SE NA ÚŘAD PRO OCHRANU OSOBNÍCH ÚDAJŮ
  Pokud se domníváte, že zpracováním vašich osobních údajů bylo porušeno nařízení nebo jiný právní předpis, máte právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů a podat u něj stížnost.
 • 10. PRÁVO OMEZIT NEBO ZRUŠIT MARKETINGOVÁ SDĚLENÍ
  Pokud jste nám udělili souhlas pro marketing nebo vám z jiného titulu od nás chodí obchodní nabídky, můžete svůj souhlas kdykoli odvolat nebo se ze zasílání nabídek odhlásit následujícími způsoby:

  – přímo v našich obchodních sděleních je včleněna možnost zastavení jejich zasílání,

  – pokud již nechcete, abychom vám telefonovali, v rámci hovoru nám to sdělte,

  – můžete nám také na naší adrese nebo písemně sdělit, že si již nepřejete dostávat nabídky.

  Dovolujeme si upozornit, že pokud omezíte marketing, můžeme vás nadále kontaktovat kvůli servisu, reklamacím a poskytování služeb, které jste si objednali.
VIII. ODKAZY NA LEGISLATIVU

Postupujeme vždy v souladu s platnou legislativou, jejíž plné znění najdete na těchto odkazech:

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů)
Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění účinném od 1. července 2017
Zákon č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti ve znění účinném od 1. července 2017

Přihlašte se na konferenci

Přihlásit na konferenci

Aktuální konference

2.-3. 3. 2023, webinář
„KOMUNIKACE S PROBLÉMOVÝMI LIDMI“
>> více informací o akci + PROGRAM
>> přihlásit na akci

18.-19. 5. 2023, webinář
„DIPLOMATICKÝ PŘÍSTUP V KOMUNIKACI“
>> více informací o akci + PROGRAM
>> přihlásit na akciJsme na facebooku